Algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand » zijn van toepassing op verkoopcontracten gesloten op afstand tussen Depot Design BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C te 1000 Brussel, en haar klanten. Naast deze « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand », specifiek voor verkopen die uitsluitend gesloten zijn via internet en/of op afstand, bestaan er de « algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel ». De algemene voorwaarden voor verkoop op afstand zijn van toepassing wanneer partijen uitsluitend een of meerdere communicatietechnieken op afstand hebben gebruikt tot aan de sluiting van het contract, met inbegrip de sluiting van het contract zelf. In het andere geval zijn de algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel van toepassing. De bestelling van de klant via de internetsite is slechts mogelijk als deze door een klik de « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand » aanvaardt, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden.


2. Catalogus Webshop

Alhoewel Depot Design veel zorg besteedt aan het uitwerken en actualiseren van de webshop, toont de catalogus onvermijdelijk verschillen in vergelijking met de reële artikelen, in het bijzonder wat betreft kleuren. Een vermelding in de catalogus betekent niet noodzakelijk dat het artikel beschikbaar is. Depot Design wijst alle aansprakelijkheid af ingeval van onjuistheden, fouten of weglatingen in de catalogus, behalve bij zware fout of bedrog.


3. Prijs

De prijzen die getoond worden op de webshop zijn :

 • inclusief btw
 • exclusief montage en installatie van de meubelen
 • met levering in de winkel op de Havenlaan of in het depot van Laken (en dus transportkosten niet inbegrepen)

Alle belastingen, taksen en toeslagen van welke aard ook, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop bovenop de prijs inclusief BTW, zijn ten laste van de klant.

Opmerking: De weergegeven prijs is indicatief en weerspiegelt de laagste prijs voor verschillende combinaties van model, materiaal, afwerking en kleur. De uiteindelijke prijzen, die kunnen variëren afhankelijk van de aanpassing, zijn beschikbaar in de officiële prijslijst van de leverancier, beschikbaar op aanvraag via ons contactformulier.

4. Manieren van betaling

Voor aankopen via de Webshop, kiest die klant tussen de 4 volgende manieren van betaling :

 • Directe betaling met bankkaart of kredietkaart
 • Een overschrijving via Paypal
 • Een overschrijving via zijn bank. De klant die deze optie kiest, zal een e-mail ontvangen met betalingsinstructies, na bevestiging van zijn bestelling.
 • De betaling van een voorschot in cash of via Bancontact in de winkel op de Havenlaan 86C te 1000 Brussel.

 

5. Voorschot

Wanneer de klant kiest om een voorschot te betalen, zal dit minstens 50% van de prijs incl. BTW zijn. Als het gaat om een product vervaardigd op maat of volgens specifieke wensen van de klant, betaalt hij een voorschot van 100% van de prijs incl. BTW. Bij gebreke van uitvoering van het contract door de klant binnen de 12 maanden, blijft het voorschot verworven aan Depot Design.

 

6. Betaling

De facturen of debitnota’s zijn betaalbaar in de winkel van Depot Design op de Havenlaan 86C te 1000 Brussel. De goederen zijn betaalbaar op het moment van de bestelling via internet of contant. Ingeval van bestelling wordt het saldo, dat niet gedekt is door het voorschot, ten laatste betaald bij afhaling van de goederen in de winkel of in het depot door de klant of door de transporteur van zijn keuze. Ingeval van levering door Depot Design, wordt het saldo van de prijs betaald voor de levering. Alle sommen die onbetaald blijven op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een jaarlijkse interest van 9% en een schadevergoeding van 15% van de verschuldigde sommen, met een minimum van 200 EUR, te vermeerderen met de kosten en honoraria van terugvordering.

 

7. Bewijs

De uitdrukkelijke overeenkomst tussen Depot Design en de klant, en de e-mails vormen bewijs tussen de partijen, net zoals de systemen van automatische registratie gebruikt door de Webshop, in het bijzonder wat betreft de aard en datum van de bestelling. De klant kan toegang krijgen tot het elektronisch contract dat hij gesloten heeft door een e-mail te richten aan office@depotdesign.be


8. Leveringstijden

Tenzij anders vermeld op de webshop of op de samenvatting van de bestelbon, is de leveringstijd 10 weken. Deze begint te lopen de dag volgend op de dag van ondertekening van de bestelbon. De contractuele leveringstijd kan verlengd worden met 25% door de verkoper. Hij wordt verlengd met de duurtijd van de jaarlijkse sluiting van de leveranciers of met de duur tijdens dewelke uitvoering onmogelijk is wegens overmacht.


9. Levering

In geval van bestelling via de webshop, heeft de klant keuze tussen twee leveringsopties.

 • Gratis afhaling door de klant bij Depot Design. De afhaling van kleine en middelgrote artikels (kleine meubelen, verlichtingsartikelen, accessoires voor in het huis …) vindt plaats in de winkel op de Havenlaan 86C te 1000 Brussel, terwijl de grotere meubels af te halen zijn in het depot van Depot Design, gevestigd in de Tielemansstraat 2 in 1020 Laken.


Na ontvangst van de bestelde goederen, zal Depot Design aan de klant per email of per brief een aankomstbericht zenden, waarbij hij geïnformeerd wordt van het feit dat het goed ter beschikking is voor afhaling. De verplichting van Depot Design om het goed te leveren is vervuld door verzending van het aankomstbericht. De klant heeft de verplichting om het goed af te halen binnen de 30 dagen te rekenen van de ontvangst van het aankomstbericht. Bij gebrek aan afhaling, zijn de artikelen 18 en 19 van toepassing.


 • Levering door Depot Design of door een van zijn gewoonlijke transportpartners.


Voor de bestellingen tot € 100, zijn de kosten voor levering binnen de Benelux en naar Frankrijk forfaitair, zoals aangegeven op de webshop. Voor levering van meubelen boven dit bedrag binnen de Benelux en naar Frankrijk, variëren de leveringskosten volgens het gewicht en het volume van de bestelling. Ze worden aangeduid in de winkelwagen. Deze prijzen zijn voor een levering op het gelijkvloers of tot op de tweede verdieping (zonder lift) en zonder montage van de meubelen.

Het behoort aan de klant om na te gaan of er een toegangsweg is voor de bestelde artikelen tot aan de plaats van levering. Ingeval van obstakels bij de levering, kan de klant vragen aan Depot Design of aan de transporteur om een specifieke prijsopgave te maken hiervoor.

De leveringen van de meubels besteld via internet worden uitgevoerd door partners gespecialiseerd in de levering van meubels. De termijnen zijn gemiddeld langer dan aangekondigd door winkels die uitsluitend via internet werken. De leveringstijd weergegeven op de samenvatting van de bestelbon gebeurt dus louter indicatief.

De partners van Depot Design, DPD, Ziegler, France Express, Shippr, BPost, zullen contact opnemen met de klant om een dag en uur van levering vast te stellen.

De onmogelijkheid voor de transporteur om te leveren op de overeengekomen datum, wegens afwezigheid van de klant of omwille van niet-vermelde obstakels, kan aanleiding geven tot betaling door de klant van de additionele leveringskosten.


10. Levering van verschillende artikels

De artikels besteld in eenzelfde winkelwagen zullen in principe in één levering gebeuren, op de beschikbaarheidsdatum van het geheel van de bestelde producten. Ingeval van gesplitste verzending, zullen de kosten ook gesplitst worden.

 

11. Montage

De montage en assemblage van de meubelen is niet begrepen in de levering, noch in de leveringskosten.


12. Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van de eigendom gebeurt pas na volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten en het toebehoren.


13. Overdracht van risico

Het risico op beschadiging of verlies van de goederen door toeval wordt overgedragen op de klant, vanaf het moment van afhaling van het goed door de klant of door de transporteur door hem gekozen. Wanneer de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Depot Design, worden deze risico’s overgedragen op de klant vanaf de levering.


14. Definitieve verkoop

De bestelling wordt in hoofde van de klant gesloten vanaf het moment waarop hij dit bevestigd zal hebben. Voor Depot Design wordt de bestelling gesloten te rekenen vanaf de validatie van de betaling en de bevestiging van het in rekening brengen van de bestelling.

Van zodra de verkoop voltrokken en definitief is, kunnen partijen deze niet meer opzeggen of annuleren, behalve wanneer een partij in gebreke blijft zoals verder aangegeven, en zonder afbreuk te doen aan het wettelijk herroepingsrecht dat voorzien is voor verkopen uitsluitend gesloten door een of meerdere communicatietechnieken op afstand.

 

15. Herroepingsrecht

De klant die particulier is, heeft het recht om zonder enig motief het contract te herroepen. Dit herroepingsrecht geldt gedurende 14 kalenderdagen te rekenen van de dag na de levering van het goed of na de fysieke inbezitname van het goed. De klant heeft geen herroepingsmogelijkheid voor goederen vervaardigd volgens zijn specificaties. Dit omvat alle meubelstukken die "op bestelling gemaakt" zijn, personalisatie vereisen en niet kunnen worden teruggestuurd naar de fabrikant. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper zijn beslissing kennisgeven per aangetekende brief aan BV Depot Design – Havenlaan 86C te 1000 Brussel. Hij kan ofwel het ondertekende en gesigneerde herroepingsformulier sturen dat beschikbaar is op de website, ofwel een brief waarin hij zijn beslissing meedeelt.

Indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt, zal de klant de complete goederen teruggeven, in goede staat en in hun originele verpakking, binnen de maand vanaf de verzending van zijn herroepingsbeslissing. De verzendkosten (waarvan het bedrag gelijk is aan de leveringskosten) zullen ten laste zijn van de klant. Depot Design zal een partner-transporteur belasten met de terugname en het transport van de goederen. Hij zal de klant, onder aftrek van de verzendingskosten, terugstorten binnen de 30 dagen van de terugname van de goederen. De terugstorting zal dezelfde betalingsprocedure volgen als deze gebruikt door de klant.


16. Klachten - garanties


De klant verbindt zich om de geleverde goederen te onderzoeken van zodra dit mogelijk is, om te controleren of ze geen schijnbaar gebrek vertonen of dat ze niet beschadigd werden tijdens het transport. Wanneer een probleem of schijnbaar gebrek zich zou voordoen tijdens het uitpakken of monteren, bijvoorbeeld in de woning van de klant, moet deze zo snel mogelijk Depot Design hiervan informeren per email op office@depotdesign.be of per brief gericht aan Depot Design – Havenlaan 86C te 1000 Brussel – en moet hij alle elementen aanduiden (beschrijving, foto, …) die het schijnbaar probleem of gebrek bewijzen. De goederen worden beschouwd als aanvaard en goedgekeurd door de klant, als deze geen email of brief met klacht gezonden heeft 7 kalenderdagen na de levering. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarop de klant zich rechtmatig kan beroepen, kan na deze termijn geen klacht meer ontvangen worden op basis van een schijnbaar gebrek of een beschadiging. Deze clausule doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor gebrek aan conformiteit en voor verborgen gebreken. Wanneer een conformiteitsgebrek of verborgen gebrek optreedt, moet de klant schriftelijk Depot Design – Havenlaan 86C te 1000 Brussel – informeren binnen twee maanden na de ontdekking ervan. Depot Design geeft op verkochte goederen de wettelijke garanties die voorzien zijn in de dwingende Belgische wetsbepalingen, maar slechts in de mate dat de klant zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Als algemene regel geldt de garantie twee jaar na de leveringsdatum. De klant moet zijn kasticket, bestelbon of de factuur voorleggen.


17. Vertraging in de levering

Wanneer de verkoper de contractuele leveringstijd met meer dan 25% overschrijdt, en behalve bij overmacht in hoofde van Depot Design, heeft de klant het recht om overeenkomstig de wet het contract te ontbinden. Daartoe richt hij een aangetekend schrijven aan Depot Design op haar maatschappelijke zetel op de Havenlaan 86C te 1000 Brussel. De ontbinding is mogelijk op voorwaarde dat Depot Design het goed nog niet geleverd heeft of ter beschikking gesteld heeft van de klant. Het voorschot of de prijs overgeschreven door de klant worden hem teruggestort binnen 30 dagen op de bankrekening die hij zal aangeven.


18. Vertraging in de afhaling

Wanneer de klant zijn verplichting niet uitvoert om het goed in ontvangst te nemen in de winkel of in het depot binnen de initiële contractuele termijn van 30 dagen, terwijl hij daartoe werd uitgenodigd, zal de klant van rechtswege een bezettingsvergoeding verschuldigd zijn van 10 euro per m³ per week, te rekenen vanaf het verstrijken van de contractuele termijn van 30 dagen voorzien voor de inontvangstname.


19. Gebrek aan afhaling

Wanneer de klant, na aangetekend ingebreke te zijn gesteld om het goed te verwijderen binnen een uiterste termijn van 15 dagen, nog altijd zijn verplichting niet zou uitvoeren om het goed af te halen, zal Depot Design gerechtigd zijn :

 • ofwel de uitvoering van de verkoop in rechte na te streven
 • ofwel de verkoop te ontbinden ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, waarin het falen van de klant en de ontbinding van de verkoop worden vastgesteld.

Ingeval de ontbinding gegrond wordt op het verzuim van de klant om zijn verplichting uit te voeren tot afhaling van het goed, zal een vergoeding verschuldigd zijn van 50% van het bedrag van het goed. De vergoeding zal 75% van het bedrag van het goed zijn, als het gaat om goederen die vervaardigd zijn op maat of volgens specifieke wensen van de klant.


20. Overmacht

Elke partij zal overmacht kunnen inroepen om tijdelijk of definitief de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen. Oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, energiebevoorradingsproblemen, onderbrekingen van transportmiddelen of elke uitzonderlijke gebeurtenis die de vervaardiging, het transport of de verkoop van het goed verhindert of belemmert, worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij de verkoper, zijn onderaannemers of de leverancier.


21. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Depot Design komt niet in het gedrang, dan in geval van bedrog of zware fout in zijn hoofde of in hoofde van zijn personeel. Zelfs wanneer Depot Design tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade die persoonlijk geleden werd door de klant. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.


22. Respect voor het privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de GDPR wetgeving en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de klant expliciet toestemming aan Depot Design om alle persoonlijke gegevens, die over de klant werden verkregen, te registreren in een bestand en deze te verwerken. De persoonlijke gegevens verstrekt in die omstandigheden zijn uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik, commercieel gebruik en marketing. Als de klant wenst om zich hiertegen te verzetten, volstaat het om een brief te richten aan de klantendienst van Depot Design, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonlijke gegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen. Het volstaat om een brief te richten aan Depot Design met vermelding van zijn naam en zijn adres. Persoonlijke en individuele gegevens worden nooit aan derden verhuurd of verkocht.


23. Vrijwaringsclausule

Ingeval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beschouwd zou worden als nietig of niet toepasbaar, blijven de andere bepalingen van toepassing.


24. Verandering van domicilie

De klant zal Depot Design informeren van de verandering van zijn domicilie.


25. Toepasselijke wet – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is toepasselijk op dit contract. In geval van een procedure, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel van toepassing.


Algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel 


1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten andere dan gesloten op afstand tussen Depot Design BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Henegouwenkaai 19 te 1080 Brussel, en haar klanten. Naast deze « algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel », bestaan er de « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand », specifiek voor verkopen die uitsluitend via internet of op afstand worden gesloten. De algemene voorwaarden voor verkoop op afstand zijn van toepassing wanneer partijen uitsluitend een of meerdere communicatietechnieken op afstand hebben gebruikt tot aan de sluiting van het contract, met inbegrip de sluiting van het contract zelf. In het andere geval, zijn de algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel van toepassing. De bevestiging van de bestelling of de handtekening van het aankoopcontract door de klant brengt de aanvaarding zonder voorbehoud mee van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden.


2. Brochures

De brochures, catalogi, tarieven, mededelingen en meer algemeen, alle documenten, zijn opgesteld en geactualiseerd met zorg. Ze hebben de waarde van een eenvoudige inlichting en kunnen geen contractueel aanbod inhouden.


3. Prijs

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen, zijn de prijzen:

 • inclusief btw
 • exclusief montage et installatie van de meubelen
 • met levering in de winkel op de Henegouwenkaai of in het Depot van Laken (en dus transportkost niet inbegrepen)
 • Alle belastingen, taksen en toeslagen van welke aard ook, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop bovenop de prijs inclusief BTW, zijn ten laste van de klant.

Opmerking: De weergegeven prijs is indicatief en weerspiegelt de laagste prijs voor verschillende combinaties van model, materiaal, afwerking en kleur. De uiteindelijke prijzen, die kunnen variëren afhankelijk van de aanpassing, zijn beschikbaar in de officiële prijslijst van de leverancier, beschikbaar op aanvraag via ons contactformulier.

 

4. Voorschot

Ter gelegenheid van elke bestelling, betaalt de klant een voorschot van minimum 50% van de prijs incl. BTW. Als het gaat om een product vervaardigd op maat of volgens specifieke wensen van de klant, betaalt hij een voorschot van minimum 100% van de prijs incl. BTW. Bij gebreke van uitvoering van het contract door de klant binnen de 12 maanden vanaf de bestelling, blijft het voorschot verworven aan Depot Design.


5. Betaling

De facturen of debitnota’s zijn betaalbaar in de winkel van Depot Design op de Henegouwenkaai 19 in 1080 Brussel. De goederen zijn contant betaalbaar. In geval van bestelling wordt het saldo, dat niet gedekt is door het voorschot, ten laatste betaald bij afhaling van de goederen in de winkel of in het depot door de klant of door de transporteur van zijn keuze. Ingeval van levering door Depot Design, wordt het saldo van de prijs betaald voor de levering. Alle sommen die onbetaald blijven op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een jaarlijkse interest van 9% en een schadevergoeding van 15% van de verschuldigde sommen, met een minimum van 200 EUR, te vermeerderen met de kosten en honoraria van terugvordering.


6. Bewijs

De overeenkomst tussen Depot Design en de klant, en de e-mails vormen bewijs tussen de partijen.


7. Leveringstijden

Behalve anders vermeld op de bestelbon, is de leveringstijd 10 weken. Deze begint te lopen de dag volgend op de dag van ondertekening van de bestelbon. De contractuele leveringstijd kan verlengd worden met 25% door de verkoper. Hij wordt verlengd met de duurtijd van de jaarlijkse sluiting van de leveranciers of met de duur tijdens dewelke uitvoering onmogelijk is wegens overmacht.


8. Levering

Na ontvangst van de bestelde goederen, zal Depot Design aan de klant per email of per brief een aankomstbericht richten, waarbij hij geïnformeerd wordt van het feit dat het goed ter beschikking is voor afhaling. De verplichting van Depot Design om het goed te leveren is vervuld door verzending van het aankomstbericht. De klant heeft de verplichting om het goed af te halen binnen de 30 dagen te rekenen van de ontvangst van het aankomstbericht. Tenzij schriftelijk anders vermeld werd op de bestelbon, organiseert de klant zelf op eigen kosten de afhaling van de goederen en/of hun verzending vanaf het magazijn of het depot van Depot Design. De cliënt kiest zijn transporteur. Het staat hem vrij een partner- transporteur van Depot Design te kiezen die onafhankelijk optreedt. Zelfs als de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Depot Design, is de levering exclusief montage.


9. Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van de eigendom gebeurt pas na volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten en het toebehoren.


10. Overdracht van risico

Het risico op beschadiging of verlies van de goederen door toeval wordt overgedragen op de klant, vanaf het moment van afhaling van het goed door de klant of door de transporteur door hem gekozen. Wanneer de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Depot Design, worden deze risico’s overgedragen op de klant vanaf de levering.


11. Definitieve verkoop - Terugzending van de goederen

De verkoop is voltrokken en definitief wanneer er een aanvaarding is door de koper van een aanbod van de verkoper, waarin het verkochte goed en de prijs bepaald worden. Van zodra de verkoop voltrokken en definitief is, kunnen de partijen deze niet meer opzeggen of annuleren, behalve in geval een van de partijen in gebreke blijft zoals verder aangegeven. Het terugzenden van de goederen en de omwisseling worden niet aanvaard behalve wat betreft de cadeau artikelen van lage waarde. Deze zullen omgewisseld kunnen worden (maar niet teruggestort) binnen de 15 dagen die volgen op de aankoop, op voorwaarde dat ze teruggestuurd worden in hun originele verpakking, dat ze niet gebruikt of beschadigd werden, en dat het kasticket voorgelegd wordt. De terugzending van goederen en omwisselingen worden nooit aanvaard wanneer het gaat om artikelen verkocht tijdens de periode van solden, of met een belangrijke prijsreductie op de catalogusprijs, omwille van het feit dat deze tentoongesteld werden in de showroom of in het departement outlet.


12. Klachten - Garantie

De klant verbindt zich om de geleverde goederen te onderzoeken van zodra dit mogelijk is, om te controleren of ze geen zichtbaar gebrek vertonen of dat ze niet beschadigd werden tijdens het transport. Wanneer een probleem of zichtbaar gebrek zich zou voordoen tijdens het uitpakken of monteren, bijvoorbeeld in de woning van de klant, moet deze zo snel mogelijk Depot Design hiervan informeren per email op office@depotdesign.be of per brief gericht aan Depot Design – Henegouwenkaai 19 te 1080 Brussel – en moet hij alle elementen aanduiden (beschrijving, foto, …) die het zichtbaar probleem of gebrek bewijzen. De goederen worden beschouwd als aanvaard en goedgekeurd door de klant, als deze geen email of brief met klacht gezonden heeft 7 kalenderdagen na de levering. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarop de klant zich rechtmatig kan beroepen, kan na deze termijn geen klacht meer ontvangen worden op basis van een zichtbaar gebrek of een beschadiging. Deze clausule doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor gebrek aan conformiteit en voor verborgen gebreken.

Wanneer een conformiteitsgebrek of verborgen gebrek optreedt, moet de klant schriftelijk Depot Design – Henegouwenkaai 19 te 1080 Brussel – informeren binnen twee maanden na de ontdekking ervan. Depot Design geeft op verkochte goederen de wettelijke garanties die voorzien zijn in de dwingende Belgische wetsbepalingen, maar slechts in de mate dat de klant zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Als algemene regel geldt de garantie twee jaar na de leveringsdatum. De klant moet zijn kasticket, bestelbon of de factuur voorleggen.


13. Vertraging in de levering

Wanneer de verkoper de contractuele leveringstijd met meer dan 25% overschrijdt, moet de klant op de eerste plaats Depot Design schriftelijk in gebreke stellen, waarbij deze een uiterste termijn van 15 dagen heeft om te leveren. Als de levering niet plaatsvindt in de termijn aangeduid door de klant, zal de klant de mogelijkheid hebben om de verkoop op te zeggen. Daarvoor moet hij binnen de 30 dagen volgend op het verstrijken van die uiterste termijn, een aangetekend schrijven richten aan Depot Design. In dat geval, wordt het voorschot dat door de klant betaald werd binnen de 30 dagen teruggestort op de bankrekening die hij zal aangeven. De klant zal geen recht hebben op enige schadevergoeding of compensatie.


14. Vertraging in de afhaling

Wanneer de klant zijn verplichting niet uitvoert om het goed in ontvangst te nemen in de winkel of in het depot binnen de initiële contractuele termijn van 30 dagen, terwijl hij daartoe werd uitgenodigd, zal de klant van rechtswege een bezettingsvergoeding verschuldigd zijn van 10 euro per m³ per week, te rekenen vanaf het verstrijken van de contractuele termijn van 30 dagen voorzien voor de inontvangstname.


15. Gebrek aan afhaling

Wanneer de klant, na aangetekend ingebreke te zijn gesteld om het goed te verwijderen binnen een uiterste termijn van 30 dagen, nog altijd zijn verplichting niet zou uitvoeren om het goed af te halen, zal Depot Design gerechtigd zijn :

 • ofwel de uitvoering van de verkoop in rechte na te streven
 • ofwel de verkoop te ontbinden ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, waarin het falen van de klant en de ontbinding van de verkoop worden vastgesteld. Ingeval de ontbinding gegrond wordt op het verzuim van de klant om zijn verplichting uit te voeren tot afhaling van het goed, zal een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan het voorschot, maar met een minimum van 30% van de prijs van het goed. De vergoeding zal echter gelijk zijn aan het bedrag van het voorschot, met een minimum van 75% van de prijs van het goed, als het gaat om goederen die vervaardigd zijn op maat of volgens specifieke wensen van de klant.


16. Overmacht

Elke partij zal overmacht kunnen inroepen om tijdelijk of definitief de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen. Oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, energiebevoorradingsproblemen, onderbrekingen van transportmiddelen of elke uitzonderlijke gebeurtenis die de vervaardiging, het transport of de verkoop van het goed verhindert of belemmert, worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij de verkoper, zijn onderaannemers of de leverancier.


17. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Depot Design komt niet in het gedrang, dan in geval van bedrog of zware fout in zijn hoofde of in hoofde van zijn personeel. Zelfs wanneer Depot Design tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade die persoonlijk geleden werd door de klant. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.


18. Huwelijkslijst

De klanten met een huwelijkslijst verbinden er zich toe de goederen te komen uitkiezen en afhalen binnen een termijn van twee jaar vanaf de gebeurtenis. Na het verstrijken van deze termijn, zullen de lijst en de rekeningen afgesloten worden.


19. Geldigheid van de bons

De cadeaubons en andere bons blijven een jaar geldig.


20. Respect voor het privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de klant expliciet toestemming aan Depot Design om alle persoonlijke gegevens, die over de klant werden verkregen, te registreren in een bestand en deze te verwerken. De persoonlijke gegevens verstrekt in die omstandigheden zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, commercieel gebruik en marketing. Ze zullen meegedeeld kunnen worden aan andere ondernemingen direct of indirect verbonden met Depot Design voor doeleinden van commerciële prospectie. Als de klant wenst om zich hiertegen te verzetten, volstaat het om een brief te richten aan de klantendienst van Depot Design, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonlijke gegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen. Het volstaat om een brief te richten aan Depot Design met vermelding van zijn naam en zijn adres..


21. Vrijwaringsclausule

Ingeval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beschouwd zou worden als nietig of niet toepasbaar, blijven de andere bepalingen van toepassing.


22. Verandering van domicilie

De klant zal Depot Design informeren van de verandering van zijn domicilie.


23. Toepasselijke wet – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is toepasselijk op dit contract. In geval van een procedure, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel van toepassing.